Samorządowe Przedszkole w Sulejowie

Kształcenie na odległość

 

Podstawa prawna:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056101.pdf

Zarządzenie nr 5 /2021/PSUL

Dyrektora Samorządowego Przedszkola w Sulejowie

z dnia 26.03.2021

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

na podstawie Rozporządzenia MEiN czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; art. 30 b ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz art. 81 Kodeksu Pracy.

zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dyrektor Przedszkola zobowiązuje wszystkich nauczycieli od dnia 29 marca 2021 do 9 kwietnia 2021r. lub do odwołania stanu zagrożenia tj. do czasu powrotu dzieci do przedszkola, do organizacji zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod,a także technik kształcenia na odległość oraz tradycyjnie dla dzieci potrzebujących opieki stacjonarnie.

W ramach tego nauczania podjęcie w szczególności następujących działań:

 1. Nauczyciele nawiązują kontakt z rodzicami i w porozumieniu z nimi oraz dyrektorem przedszkola ustalają możliwe formy pracy zdalnej.
 2. Sposobem komunikowania się z rodzicami jest np. mail, Messenger i strona internetowa i inne.
 3. Dzieci w przedszkolu „uczą się świata” poprzez zabawę. Nauczyciele oddziałów przedszkolnych będą przekazywać rodzicom zadania, zabawy do wykorzystania                    w działaniach z dziećmi poprzez kontakty wcześniej ustalone i przyjęte.
 4. Zadania mają nawiązywać do tematyki tygodniowej określonej w planie miesięcznym.
 5. Zadania mają być wykonalne w warunkach domowych tj. nie mogą wymuszać od rodziców zakupu materiałów, pomocy.
 6. Zajęcia realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciel realizuje w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 7. W razie potrzeby modyfikacji zestawu programów wychowania przedszkolnego zestawu programów nauczania, nauczyciel zobowiązany jest przedstawić i uzgodnić proponowane zmiany z dyrektorem przedszkola.
 8. Ustala się sposób konsultacji rodziców lub dzieci z nauczycielem w drodze elektronicznej, telefonicznej, w uzasadnionych przypadkach osobisty. Sposób konsultowania się, wymaga uzgodnienia obu stron.
 9. Nauczyciele zobowiązani są dokumentować proces realizacji nauczania zdalnego  codziennie ( materiały przesyłane do dzieci) i w postaci raportów tygodniowych.
 10. Nauczyciele przedstawiają dyrektorowi przedszkola pisemne raporty po dniu 9 kwietnia 2021,jednak nie póżniej w dniu 13 kwietnia 2021.
 11. W razie potrzeby dyrektor przedszkola może wyznaczyć nauczycielom inne dodatkowe zadania w zakresie ich obowiązków służbowych.
 12. Nauczyciele zobowiązani są udzielać rodzicom konsultacji. Sposób i czas konsultacji ustalają indywidualnie z dyrektorem.
 13. Nauczyciele zobowiązani są do uzupełnienia dzienników zajęć na koniec każdego tygodnia.

                                                                                                                                  § 2

Pracownicy administracji  mogą świadczyć pracę zdalną na swój wniosek i za zgodą dyrektora.

Pozostali pracownicy pracują zgodnie z przyjętym harmonogramem.

 Pracownicy wychowujący dziecko do lat 8 mogą skorzystać z zasiłku opiekuńczego przewidzianego przepisami prawa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i wygasa z dniem uruchomienia przedszkola dla wszystkich dzieci.

 

 

 

                                             Wniosek rodzica o opiekę w przedzskolu -od 29marca 2021 do 9 kwietnia

Wniosek

 

O zapewnienie opieki w czasie czasowego ograniczenia funkcjonowania przedszkola  od 29 marca 2021 do dnia 9 kwietnia 2021 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem   i zwalczaniem COVID-19

 

 

 

Ja niżej podpisana/y …………………………………..…………………………………

 

 

będący rodzicem/ opiekunem prawnym ………………………………………………

 

 

świadoma/y odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania wynikające z art. 233 KK (podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy)

oświadczam, że w chwili obecnej wykonuję zawód/pracuję na stanowisku, które jest bezpośrednio związane z walką z pandemią Covid-19 i nie mam możliwości zapewnienia opieki mojemu dziecku przez matkę/ojca  w czasie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych –stacjonarnych

Jestem zatrudniona/zatrudniony: ( proszę zaznaczyć)

 1. w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizuję zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizuję zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnię służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6.  zatrudnienie w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 7.  są zatrudnienie w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 8.  zatrudnienie w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnienie w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, – 3 –
 10.  zatrudnienie w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. zatrudnienie w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych jednostek

 

 

………………………………..                                                 ………………………………..

(czytelny podpis matki/opiekunki)                                 (czytelny podpis ojca/opiekuna)